మంత్రాలు – చింతకాయలు 33

telugu sex stories గోపీ వడి వడిగా తన గదిలోనికెళ్ళిపోవడంతో తన వెనుక శారద వస్తున్నది ఊహించలేక పోయాడుతూలుతూమెట్లెక్కి వచ్చిన శారదకు తాగిన మత్తులో నేరుగా ఖనిజ గదిలోనికెళ్ళిందిచుక్కల చుక్కల నైటీని వేసుకొనికాలుమీద కాలేసుకొని విలాసంగ పడుకొనుంది ఖనిజ
ఖనిజను చూస్తూనే శారదకు పట్టలేనంత కోపం వచ్చేసిందిఒసేయ్ ఖనీ లేవవే . . .మేమిక్కడ అష్ష కషాలుపడుతూ ఉంటే నీవేమొ ఆరేషుకొని నిదురపోతావా. . . లే. . 
శారద అరిచిన అరుపులకు ఖనిజ కళ్ళు తెరచి చూసి దిగ్గున లేచి కూచొందిగుప్పున వాసన రావడంతో. .విశయం అర్థం చేసుకొని ఏంటే నీ గోల అంది చిరాగ్గా. . . 
యాయ్. . . నాది నీకు గోల లాగా కనిపిశ్శోoదా. . దగుల్బాజీ దానా. . . నిన్ను ఊరికే వదలిపెట్టను చూశ్శాఉండు అంటూ ఏదో గుర్తుకొచ్చిన దానికి మల్లే గబుక్కున రెండుచేతులనూ నోటిమీద పెట్టుకొని తల అడ్డంగాతిప్పింది.
ఖనిజ కు ఆమె ప్రవర్తన కొంచెం కూడా నచ్చలేదుఛీ . . తాగొచ్చి గోల చేస్తావా. . .పద ముందు నీ గదికెళ్ళు. .ఉదయం మాటాడుకొందాం. . 
అబ్బో వశ్శిoదండీ నంగనాశ్శి. . ఏమీ తెలీదు. . .నావేమో తాగిన మాటలు,నీవేమో తాగకున్న మాటలు శ్శేతలుశ్శరేనా అంది ఊగిపోతూ 
అంతలో గోపీ లేచి వచ్చి అమ్మను తన గదిలోనికి తీసుకెళ్ళాడుఆమెను తీసుకెళ్తుంతే అసహ్యంగా చూసిందిఖనిజ 
శారద పలవరిస్తూ నేనేం చేలేదురా. . చూసావా దాన్ని ఎంతగా చిరాకు పడుతుందో. . .కనీసం అమ్మ అనేకనికరం కూడా లేకుండా.. 
గోపీ ఏమీ మాటాడకుండా తన గదిలోనే పడుకోబెట్టాడు.
కలవరిస్తూ పడుకొన్న శారదను చూసి జాలిపడ్డాడుజీవితం మొత్తం తమ కోసమే శ్రమ పడి మాతోటే భవిశ్యత్తుఅనుకొన్న ఈమెకు కనీస సుఖాలను కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నామే అనుకొని.. . .అదే సమయంలో తమనుమోసం చేసిన ఖనిజ మీద తీవ్రమైన క్రోధం వచ్చేసింది.ఉన్నపళాన వెళ్ళి దాన్ని చెడామడా కొట్టేద్దామన్నంత కోపంతో ఊగిపోయాడుతమాయించుకొంటూ. . .దాన్ని ఎక్కడ కొట్టాలో ఆక్కడే కొట్టాలనుకొనుకొన్నాడు
అక్కడ గదిలో ఒంటరిగా అడుకొన్న ఖనిజ కు మనసంతా చీకాకుగా అయిపోయింది.అమ్మా నాన్నలు తనతోమామూలుగానే మాటాడుతున్నా తమ మధ్య తెలియని ఏదో దూరం పెరుగుతోంది.దానికి తోడు  గోపీ గాడిమౌనం ఒకటి. . పైగా అమ్మ ఇప్పుడు తాగుడు మొదలెట్టింది.ఛా ఏంటో  బంధాలు. . .చూద్దాం అనుకొంటూఅటుతిరిగి ఇటుతిరిగి నిదురపట్టక లేచికూచొంది
మంచం క్రింద పడుకొన్న గోపీకి ఇంకా నిదురపట్టలేదు. . అమ్మ ఇంకా పలవరిస్తూనే ఉందిదీనికి మందుఎవరిచ్చారబ్బా అనుకొంటూ నీళ్ళు తాగడానికి లేచాడుకాళ్ళు బార చాపుకొని ఒక కాలును పైకెత్తి పడుకోవడంవల్ల నైటీ  పక్కగా తొడ మీదకు లేచిపోయి ఉంది.నెమ్మదిగా వెళ్ళి నైటీని కిందకు లాగాడుశారదపలవరిస్తునట్టుగానే భీమూ అంటూ గోపీని మిందకు లాక్కొంది ఏదో గొణుగుతూ .. . 
గోపీ కంగారుపడి ఆమెకు  పక్కగా కూలబడ్డాడుఅదే సమయంలో నిదురపట్టక లేచి కూచొన్న ఖనిజకు భీమూఅని వినిపించి అమ్మ తన గదికి వెళ్లలేదా. . అనుకొంటూ గోపీ గదిలోనికి తొంగి చూసిందిలోపల అమ్మ మీదగోపీ ఉంటం చూసి అసహ్యంతో ఛీ అంటూ మొహం తిప్పుకొని ఒరేయ్ నీచుడా . ..అది మన అమ్మవావీవరుసలు లేవట్రా. . . తాగి మత్తులో ఉన్న అమ్మ మీదే చేయి వేస్తా . . . అసలు నీవు మనిషివేనా అంటూఉరుముతూ శారదను ఒక్క ఉదుటున లేపి తన గదిలోనికి తీసుకెళ్ళింది
గోపీకి ఒక్క క్షణం ఏమీ అర్థం కాలేదుఅమ్మ లాగడం అంతలో ఇది వచ్చి తిట్టి తనను తీసుకెళ్ళడం అంతా కలలా తోచిందితల కొట్టుకొంటూ కిందకు కూచొన్నాడుఇప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ప్రయోజనం ఏమీ లేదనుకొనికళ్ళుమూసుకొన్నాడు.
మరునాడూయాన్నే గట్టిగా అరుపులూ కేకలూ వినిపిస్తూ ఉంటంతో. . లేచి క్రిందకొచ్చాడు గోపీ.కింద అమ్మాఖనిజలిద్దరూ ఒకరిపైన ఒకరు నిప్పులు గ్రక్కుతూ ఉన్నారునాన్న ఇంట్లో లేనట్టున్నాడు.
గోపీ చూడగానేఅ అదిగో వచ్చాడుగా. . నీ సుపుత్రుడూ వాడినే అడుగూ. . నేనంటున్నది నిజమో కాదో.మీరిద్దరూ నాకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా నాకు దొరికిపోలేదా అంది ఖనిజ .
నాన్న బయటకు వెళ్ళినట్టున్నాడు. . అందుకే వీరిద్దరూ పందెం కోళ్ళలాగా ఎగురుతున్నారనుకొని. . ఏమయ్యిందమ్మా. . అన్నాడు గోపీ బాత్ రూంలోనికెళుతూ
ఎహె ఆపు నీ ఎదవగోల . . వాడు నా మీదున్నప్పుడు నీవొచ్చి తీసుకెళ్ళానంటున్నావుగా . . అప్పుడే అడగాల్సిఉండింది. . లేదా నాన్నను పిలవాల్సి ఉండింది.. .అంది శారద ఉడికిపోతూ. .
అప్పుడు తాగున్నావే. . తాగిన మత్తులో నీవు ఏం చేస్తున్నావో ఎవరు నిన్ను ఏం చేస్తున్నారో తెలుస్కొనే స్థితిలోలేవు.
మరీ మంచిది నాకు తెలీకుండా జరిగిన దానికి నేనెలా భాద్యురాల్నివవుతా. . .ఐనా ఒకడు నన్ను అనుభవిస్తేతెలుస్కొనే ఇంగిత ౙ్ఞానం నాకు ఉండదా. . ఏం జరగలేదే అంటే నోరు పారేసుకొంటున్నావు.వాడికామాత్రంబుద్ది నేర్పించాలే. . .ఇక నీవు నోరుమూసుకో. .అంటూ అరిచిందిశారద
నా కళ్ళారా చూసా. . వావివరుసలు లేకుండా ఛీ ఛీ. . 
ఒసేవ్ పిల్లికళ్ళదానా ఏమీ జరగలేదని నేనే అంటున్నా . . .ఐనా ఎవరైనా అనుభవిస్తే నాకు ఆ మాత్రం తెలియకుండా ఉంటుందా. . కాస్త మైండ్ పెట్టి ఆలోచించు. . నీవు అంతగా కళ్ళారా చూసిన దానివైతే నన్ను లేపాల్సింది. . లేదా మీ నాన్నను పిలవాల్సింది.
ఖనిజ పెదవికొరుక్కొంటూ రాత్రి పీకల దాకా తాగున్నావు. . .ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకొనే స్థితిలో లేవు. . నాన్నను పిలుద్దామంటే. .ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నారో తెలీలేదు.అందుకే నా గదికి తీసుకెళ్ళా. .
తీసుకెళ్ళావ్ కదా మరింకేం . . నేను నీ గదిలో ఉన్నప్పుడు వాడు నా మీద చేయి ఎలా వేస్తాడు. . ఊరికే అర్థం పర్థం లేకుండా ఎగురుతున్నావు. . ఐనా నా ప్యాంటీ కూడా కిందకు జారలేదు.. . అటువంటిదేమీ ఏమీ జరగలేదే.మొర్రో అంటే. . .వినవే ..అంటూ టిఫిన్ ప్లేట్లలొ సర్దుతూ కాఫీకి పెట్టింది శారద.
ఛీ. . . ఛీ. . . నీవు కూడా పెద్దమ్మ లాంటి దానివే. . వావి వరుసలు లేకుండ ఊరకుక్కల్లా . .ఇదేం కొంపను కొన్నారా. . లాడ్జనుకొన్నారా అంది రుస రుస లడుతూ. . 
ఖనీ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, ఊరుకొన్నకొద్దీ ఓవర్ చేస్తున్నావు. . నేను నోరు విప్పి మాట్లడానంటే ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండవు. . 
ఖనిజకు ఆవేసం రెట్టింపయిపోయింది. . .ఇక్కడ భయపడే వారు ఎవరూ లేరులే. . ఇల్లన్నాక కొన్ని నైతిక విలువలుంటాయి. .

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!