అంతా రసమయం 23

By | February 12, 2020
0

telugu sex stories అంతా రసమయం 23 నా ఎర్రటి గుండు మధ్యలోంచి ఉబుకుతున్న పాకంతోనే, నిలువు పెదాల మధ్య పైన నిగిడిన తన ఇత్తి మీద రాస్తున్నాను. గుండు వెచ్చదనానికి తన గొల్లి, సైజు పెరిగి, బయటకు పొడుచుకు వస్తోంది. తమకంతో తట్టుకోలేక చీలిక మధ్య ఉన్న కన్నలోకి నెట్టాను.  ఇద్దరి మదన రసాలతో తడిసిన నా నున్నటి గుండు, తన పూకు అంచులను ప్రక్కకు త్రోసుకుంటూ లోపలికి వెళుతోంది. అంచుల వెచ్చదనం నా దడ్డు శీర్షాన్ని రెచ్చగొడుతోంది. ఇంకొంచం లోపలికి నెట్టాను. వెళ్ళలేదు. నాకు ఇష్టమైన ఆ, బి.గు. తు. తొడలు ఇంకా విడదీసి, నన్ను నేను మోకాళ్ళపై సపోర్ట్ చేసుకుని నడుమును కొంచం గట్టిగా త్రోశాను. “ఆమ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్.”. గుండు మొత్తమ లోపలికి వెళ్ళింది.సుమ త్తా మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని పరవశిస్తోంది. తన మెడమీద అక్కడక్కడ స్వేద(కోరిక) బిందువులు ముత్యాల్లా మెరుస్తున్నాయి. “స్ స్ స్ స్ స్. మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్. ఆమ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్”సుమ త్తా హీనస్వరంతో పలవరిస్తూ, తన ప్రమేయం లేకుండానే తన నడుమును కొంచం పైకెత్తి, నా దండ(దండు)యాత్రకు పచ్చజండా ఊపింది. ఇంకొంచం నెట్టాను. బుసలు కొడుతున్న నా మడ్డ, చీకటి గుహలో దారి తెలియక, ప్రక్కగోడలకు తగులుతోంది. ఇద్దరి సంగమం మధ్యకు నా చేతిని తీసుకు వెళ్ళి నాదాన్ని చేత్తో పట్టుకుని, సరిగ్గా, సర్ది, సంధించాను. దానికి మార్గం కనబడగానే, మెత్తగా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *