అంతా రసమయం 26

By | February 15, 2020
0

telugu sex stories అంతా రసమయం 26 నా ఎడమ చేతి వ్రేళ్ళు తన పిరుదలను ఇంకా విడదీయడంతో,మధ్యవేలు అర అంగుళందాక, బిగితుగా లోపలికి వెళ్ళింది. ” స్ మ్స్ మ్.హాం మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్.ఆగ్ గ్ గ్.ఏయ్.”(మెల్లిగా అరచింది.తన దేహం తృల్లిపడింది. తనను చూస్తూ, చిలిపిగా నవ్వాను. తను చటుక్కన నా మీదనుండి ప్రక్కవైపుకు దొల్లింది. )” ఏంటి హరీ. మరీ.బొత్తిగా.!!!(సిగ్గుతో మొహం అటువైపు త్రిప్పి)నేను తన రొమ్ముల చీలిక మధ్య చెయ్యి పెట్టి లంగాను లాగాను. టైట్ గా ఉండడం వళ్ళ, అది కష్టంగా ఉంది. తను నా చెయ్యిని నెట్టేసింది.” లాగింది చాలు.త్రెగిపోతుంది.”( లంగా నాడ తనే విప్పేసింది. రెండు కలశాలు,  బయటపడి స్వేఛ్ఛగా గాలి పీల్చుకుంటున్నాయి. పైకీ క్రిందకూ ఎగిసెగిసి పడుతున్న , ఆ రెండు తాటిపళ్ళను చూడగానే,  తట్టుకోలేక,  పిసకనారంభించాను. “మ్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్.చెప్పరా. ?  “” ఈ రెండు కుందేళ్ళు నాకు కావాలి”(కవ్వింపుగా నవ్వుతూ)”కావాలంటే, తీసుకో.ఏం మంత్రం వేశావో, ఏం మాయా చేశావో.కొంచం కుడా భయం లేకుండా, బయటకి తీయగానే, నీ దగ్గరకు పరుగెత్తుతున్నాయి. “నేను నవ్వుతూ, వాటి బలుపును చేత్తో,  కొలుస్తూ, )” భయమా.  ?   వీటికా. ?   కొద్దిసేపు క్రితం , పడగెత్తిన పామును భయపడకుండా, చెడుగుడు ఆడాయి.”” ఛీ.పాడు “(నా ఛాతి మీద తల

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *