అంతా రసమయం 20

By | February 7, 2020
0

telugu sex stories అంతా రసమయం 20 తన చేతుల మధ్యగా నా చేతులు పోనిచ్చి లాఘవంగా పాల గుత్తులు చేజిక్కుంచుకున్నాను. “మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్.స్ స్ స్ స్ స్ స్.ఏఏఏఏఏయ్ య్ య్ య్ య్ య్”మెల్లిమెల్లిగా తన చేతులు తప్పించి, నా భుజం మీద వేసుకున్నాను. జాకెట్టు, బ్రా లేకుండా అనఛ్ఛాదంగా కనబడుతున్న అందమైన కుంభాలు కొంచం కూడా బిఱ్ఱు తగ్గకుండా రెండు తాటికాయలను సగానికి కోసి అంటించిన్నట్టు ఉన్నాయి.  అవి ఒకదానికోకొటి ఒరుసుకుంటూ, గాలి కూడా చొరవనంత ఇరుకుగా , వాటి మధ్య నిలువు రేఖ పలుచగా కనబడుతోంది. ఎక్కుబెట్టిన బాణాల్లా ముచ్చికలు, వాటికి కొంచం పైనా పిల్ల కాలువలా మెలికలు తిరుగుత్తు పొంగి కనబడుతున్న, లేత పచ్చటి నరాలు. ఆ ఉరోజాల ప్రక్కటి ఉబ్బులు తన బాహుమూలలను కప్పేస్తున్నాయి.  అచ్చం అర్థనగ్నంగా ఉన్న, అజంతా శిల్పంలా ఉంది. నా కళ్ళు చెదరి పోతున్నాయి. ఇంతకు మునుపు చూసినా, ఇంత సావకాశంగా చూడలేదు.  రెప్పవేయబుద్ది కావడం లేదు. నిలువెత్తు అందం కనులకు పండుగ చేస్తోంది. కాంక్షగా చూస్తూ, మ్మ్మ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మా.లూ”చిన్నగా తను కళ్ళు తెరచి చూసింది. క్షణం తన కళ్ళలోకి చూసి, గర్వంగా పొగరుగా రెచ్చగొడుతున్న తన వక్షోజాలను చూస్తున్నాను. నా పెదవులను నాలికతో చప్పరించడం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *