నా సుఖం కోసం నిన్ను బలవంతం

By | April 9, 2019
0

telugu sex stories boothu kathalu  నా సుఖం కోసం నిన్ను బలవంతం యాబయ్యేళ్ళ పంకజం, ఆ ఊరి మోతుబరి రైతు పెళ్ళం. ఎనిమిదో క్లాసు చదివింది. కూతురూ అల్లుడూ, బెంగుళూర్లోనూ, కొడుకూ కోడలూ హైదరాబాదులోనూ ఉంటున్నారు. మూణ్ణెల్ల క్రితం వరకూ, అత్తగారు బ్రతికుండండటం వల్ల ఊరు కదల్లేదు. అలాగని పొలాన్నీ గొడ్డూ గోదలనీ పట్టించుకోనక్కర్లేకపోయింది. అదీకాక ఇరుగూ పొరుగూ ఉండే మేష్టర్ల కుటుంబాలు ఈమధ్యే టౌనుకెళ్ళిపోవటంతో సడన్ గా బోరు కొట్టటం మొదలెట్టింది. మొగుడూ పెద్ద కామందు కావటంతో, పెళ్ళి అయి ఐదేళ్ళు దాటి, పెళ్ళం ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయ్యాకా ఒకర్తిని ఉంచుకున్నాడు. ఈ ఉంచుకున్నదికాక కూలికొచ్చిన ఆడాళ్ళని అప్పుడప్పుడు మీదెక్కుతూ ఉంటాడు. మోతుబరుల కుటుంబాల్లో ఇవన్నీ మామూలే కావటంతో అది ఒక లోటులా కనిపించలేదు. కావలిసిన్ని బొక్కలు దొరకటంతో మొగుడికి పంకజం అవసరం లేదు. పంకజానిక్కూడా పిల్లలూ, చదువులూ, బంధువులూ, అత్తగారూ అన్నీ కలిసి రాత్రి పక్కెక్కగానే పడూక్కొని, మొగుణ్ణి గురించి పట్టుంచికొనీది కాదు.

ఇప్పటి వరకూ అది కథ. ఇరవయ్యేళ్ళుగా, ఎడారిలో కురిసే వానలా, ఏడాదికి రెండో మూడు సార్లు దున్నించుకుంటున్న పంకజానికి దున్నించుకోవటంలో ఆనందం కూడా తెలీదు. ఎవరైనా ఎందుకు దున్నించుకోవటం అని అడిగితే, మొగుడికి అవసరం అనో, పిల్లలు పుట్టటానికి తప్పదు అనో చెప్పేది పంకజం మొగుడిగురించి.

మోతుబరి కావటంతో, నాగలి పదునెక్కేసర్కే దున్నటం మొదలెట్టి, పెళ్ళినాటికల్లా వందపొలాలన్నా దున్ని ఉంటాడు. పెళ్ళైన ఐదేళ్ళు పెళ్ళాన్ని దున్నుతున్నప్పుడు కూడా వాడి సుఖమే గానీ, కనీసం దాన్ని వేడిక్కించాలని కూడా తెలీదు. వాడి కింద పడుక్కున్న మిగిలిన ఆడవాళ్ళకి తెలిసిన ఒడుపులూ, ఊపులూ పెళ్ళనికి తెలీవు. పెళ్ళం పొలంలో బిలం కాస్తా సొరంగం అవగానే అదీ తగ్గించేశీడు.ఆ ఇంట్లో తరతరాలుగా పనిచేస్తున్న ఇద్దరు పాలేర్లున్నారు. సూరిగాడు, నారిగాడు. వాళ్ళ సావాసగాళ్ళంతా చిన్న చిన్న రైతుల ఇళ్ళల్లో కూలీలుగా వెల్లేరు. సావాసగాల్లంతా సాయంతం గుడిశెల బత కాల్వ గట్ట్ మీద కూర్చొని యజమాను ల ఇళ్ళ విశేషాలు చెప్పుకొనే వారు . ఐదేళ్ళ ముందు చేరిన ఇద్దరికీ ఇప్పుడు ఇరవై నిండేయి. చేరిన కొత్తలో మోతుబరులు పెట్టె తీండి ఇచ్చే బట్ట చూసి మిగిలిన సావాసగాల్లు అసూయ పడితే ఏదాది తిరక్కుందానే వీల్లిద్దరూ అసూయ పడ్డారు. అలా వీళ్ళ అసూయకు నాలుగేళ్ళు .అసూయక్కారణమైన సంబాషణలు: నాలుగేల్లక్రితం, చిట్టిగాడు ఈరోజు మా రైతు పీలం ఉచ్చపొసుకుంతూ ఉంటే పూకు చూసేను రా.

వెంతనే బబ్బిగాడు: అంతేనాం నేణు మా రైతు అరుగు మీద పడుక్కుంతాను కదా, మొగుదూ పెల్లాల దెంగుల్లు తపక్ తపక్ మని వింతాను రా. నిన్న నేను మా ఇంతి దగ్గర పడుక్కుంటానని అబద్దం చెప్పి, అద్దరాట్రి పిల్లిలా వొచ్చి, కితికీ బొఖ్ఖలోంచీ చూస్తే, వాలు లైటెసుకొని దేంగుకుంతున్నార్రా.ముడేళ్ళ క్రితం: చిత్తిగాదు. “అరేయ్ ఈరోజుదయం మా రైతు పెల్లం గుద్ద చూపించిందిరా”. బబ్బిగాడు, “ఓరి పోఖ్రీ లంజకొడకా, పూకు చూసేనని మల్లీ గుద్దంతావేట్రా”

“ఇన్నాల్లూ దానికి తెలీకుందా అది ఉచ్చపోసుంతుంతే, పొదల వెన్నక్కెల్లి చూసోణ్ణి. ఈవేల పలం గత్తుమీద నేను ండగానే అతు తిరిగి కోకా ఎత్తి, ఛుస్ అంటు గుద్ద చూపించింది. లేచి నావేపు తిరిగి “లంజకొదకా, ఆడది ఉచ్చ పోసుకుంతుంతే ఇలగే సుస్తావా” అని నవ్వుతా తిట్టింది రా.

బబ్బిగాదు వెంతనే, చేన్సు కొత్తేవురా. కావాల్ని సూపించింది. సూద్దం మానకు. నీ మొద్ద చూపించు. నెల రెన్నెల్లలో మీదెక్కించుకుంటుంది. నా రైతు పెల్లాన్ని దెంగడం మొదల్లెత్తేను. చురుకు తోట కనపదితే నన్నొదల్దు. వారానికో రౌతంది అనేవాదు.ఇలా వాల్ల మాతలు వింతూ, వీల్లిద్దరూ లంజా కొదకల్లారా. మీ గుద్దల్లో సుడిందిరా. మా మోతుబరి పెల్లానికి అసలు పూకు ఉందా, దురద పెదుతుంద అనుమానం రా. ఎప్పుడూ వొండీడం, బందువులొస్తే, మా చేత బండెడు పని చేయించటం. మోతుబరేమో, దొరికిన ఆడదాన్ని దున్నుకుంటే, ఈలంజ మమ్మల్ని దున్న మనదు.అలా ఉంది ఇప్పుదు పరిస్థితి.నెల కిందతి మార్పులు: నలుగురు పాలేర్లూ ఎనిమిది వరుకూ చదివి ఆపేరు. వీల్ల క్లాసులొ పై చదువులు చదివిన వాల్లు ఈ మద్దే వీల్లకు బూతు పుస్తకాలు ఇచ్చేరు. ఇంక చూడు. చిట్టిగాడు బబ్బిగాడూ, అందులో బొమ్మలు చూసి మన్నాడు, చెరుకుతోట్లో ఇలా దెంగేను, పశువుల పాకలో అలా దెంగేను అని చెబుతూ ఉంతే, వీల్లకి ఇంకా నరకం.ఈమద్జ పంకజం జీవితంలో మార్పు: కొదుకుది ప్రెం పెల్లి. సొంత కులమే కావతంతో మిగిలిన బందువులనదరికీ Arrangd Mariage గానే చెప్పేరు. ప్నక్జాన్ని కొత్తకోదలు దెగ్గిరికి ఒక నెల ఉండమని పంపేరు. ఆపిల్లకి ముందు నచ్చకపోయినా, మొగుదు ఒప్పించాదు. “మీ అమ్మ ఉన్నన్నాల్లూ, నేనేం ఆవిద చెప్పినత్తు విన్నను.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *