రసిక గురువు 81

By | February 18, 2021
0

telugu sex stories రసిక గురువు 81 ఒక పావుగంట ఆపకుండా హోటెల్లో ఉన్న ఐటెమ్స్ అన్నీ లాగిచ్చాడు. వాసు ఓపికగా వేచి చుసి… “ఇవేనా ఇంకేమన్నా వ్యసనాలు ఎమన్నా ఉన్నాయా?” అని అడిగాడు.

“ఉన్నాయా అంటే….అరె సిగెరెట్ కాల్చాలే…” అని తన జేబులు వెతుకుతుంటే…”నేను తీసుకొస్తాను” అని వాసు ముందున్న బడ్డీ కొట్లో అగ్గిపెట్టె తీసుకొచ్చాడు.   

మరి సిగిరెట్టో… అని అడిగేసరికి వాసుకి ఎక్కడో కాలింది. కాని సముదాయించుకొని మళ్లీ వెళ్లి ఒక సిగెరెట్ ప్యాకెట్ మొత్తం కొని తెచ్చాడు.

ఇప్పుడు చెప్పండి… వ్యసనాలు ఎమన్నా ఉన్నాయా శీనుకి?

నువ్వు పోలీసోడివా?

కాదు, ఎందుకలా అడిగావు?

అలా గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతుంటే డౌటు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *