శోభన పొదుగు 24

By | November 24, 2020
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 24 ” ఇక మీదట ఈ పాచీలను రోజూ ముట్టుకుంటాను….వీటిని మొట్టమొదటగా నొక్కిన ఆ అదృష్టవంతుడు ఇప్పుడెక్కడున్నాడో….”(ఒక చన్నును మెత్తగా నొక్కాడు)” ఆహ్….హ్ హ్ హ్…అబ్బా, వదులూ, ఏదో ఒకసారంటే పర్వాలేదు, ఇక ప్రొద్దస్తమానమూనా….? ఇలా అయితే నీ చదువు సంతకెల్లినట్టే…ఇక మీదట, నా ఇష్తం లేకుందా, నా ఒంటి మీద చెయ్యి వెయ్యకూడదు. “వినయ్ ముఖం వాడిపోయింది.శోభన తన గదిలోకి వెళ్ళి, చీర జాకెట్టు త్యీసేసి, చంకలో దురదపెడుతుంటే, మెల్లిగా గోక్కుంటూ,లంగా బొందు లాగేసింది.ఉత్తి ప్యాంటీతో నిలబడి కొద్దిగా ఒంగిచూసింది.వినయ్ బుధ్ధిగా టి.వి చూస్తున్నాడు.‘ వీడితో ఇలాగే అప్పుడప్పుడు కొంచం కటువుగా ఉండాలి ‘ అనుకుంటూ, నైటీ వేసుకుని కిచన్ లోకి వచ్చి దోశలు వేస్తూ,” ఏం….? మొహంఅలాఉందేం….?”
‘ ఏమీ లేదు…”” చూడు నాన్న,…నువ్వు నా దగ్గర ఎలాగైనా మాటాడు,ఏది కావాలన్నా చూసుకో, కాని, అస్తమానూ నా పాలిండ్ల మీద చెయ్యి వెయ్యకు….అది నీ చదువుకే ముప్పు..అర్థం చేసుకో వినూ…”
” సరే, ఇక నేను ముట్టుకోను.కానీ ఏదైనా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *